Legger til rette for et utvidet båttilbud på Namdalskysten

InnovArena er tilrettelegger for fylkeskommunens arbeid for å knytte kystregionen tettere sammen gjennom et utvidet og bærekraftig båttilbud.

 Trøndelag fylkeskommune (TRFK) leder pilotprosjektet med mål om å bedre transporttilbudet i Ytre Namdal ved å bruke mindre flerbruksbåter sammen med rutegående fartøyer. 

– I første omgang etablerer vi dialog mellom interessenter som transportører, havbruksnæring, politikere og brukere. Vi ønsker å se på hvordan vi i samarbeid kan skap et bedre tjenestetilbud, sier prosjektleder Kjell Ivar Bye.  

Tanken er å utnytte fartøyer som brukes til persontransport til også å frakte mindre godsleveranser. 

Knytter regionen sammen
Dagens kollektivtilbud via sjøveien er svært begrenset og et utvidet båttilbud kan få stor betydning i en region preget av store avstander, spredt befolkning og mange pendlere. For øybefolkningen på Leka gir dagens hurtigbåttilbud pendlerne en dør-til-dør-tid på rundt på rundt 12 timer.

– Kysten har et enormt potensial for verdiskapning og samfunnsutvikling og det er et sterkt behov for økt satsning på persontransport til sjøs. Ytre Namdal opplever sterk vekst innen blå næringer de siste årene, og skal vi sikre blilyst- og bolyst i regionen trenger vi et transporttilbud som jobber i tandem med næringa, forteller Andrea Nogva, klyngeleder ved InnovArena.  

Samdrift gir klimagevinst
Hurtigbåt er en av de aller største kildene til klimagassutslipp målt i utslipp per passasjerkilometer, og bedre kapasitetsutnyttelse er viktig for fylkeskommunen. En modell med miljøvennlige feedbåter kan bidra til dette.

Stor overføringsverdi
Prosjektet på Namdalskysten kan ifølge Bye få stor betydning ikke bare for Ytre Namdal og Trøndelagsregionen, men også hvordan kollektivtransporten organiseres nasjonalt.

– Det er flere kystområder i landet med like geografiske betingelser som Trøndelagskysten, og vi har stor tro på at resultatene kan bidra til hvordan fylkeskommunene organiserer kollektivtilbudet til sjøs.