Klyngebedriften PKOM blir prosjektleder for Kråkøya

Torkil Marsdal Hanssen i PKOM skal lede utviklingsprosjektet for etablering av en maritim energihub og klimavennlig industripark på Kråkøya i Nærøysund. PKOM skal arbeide tett med Fremtidens Industri og klyngebedriften Val FoU i et prosjekt eid av Nærøysund kommune.

Nylig underskrev Nærøysund kommune en avtale med rådgivningsfirmaet PKOM om å lede det toårige utviklingsprosjektet «Kråkøya – klimavennlig kysthavn og næringspark». Prosjektet skal bidra til at Kråkøya blir en lavutslipps bioindustripark og en fornybar energihub for skipsfarten.

Produsere mer av mindre

Allerede er det flere interessenter med konkrete planer for industrietableringer med potensial til å skape en sirkulærøkonomisk industri med høy utnyttelsesgrad av både energi og råstoff. Samtidig kan dette bidra til mange nye lokale arbeidsplasser.

– Visjonen for Kråkøya er å produsere mer av mindre, og gjøre mer av det vi har vært gode på i vår region i mer enn 10 000 år – men med et lavere miljømessig fotavtrykk. Ambisjonen er at Kråkøya skal bli et sirkulærøkonomisk fyrtårn både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sier Torkil Marsdal Hanssen, prosjektleder for Kråkøya.

Han får med seg samarbeidspartnere som kjenner Kråkøya godt fra tidligere og som har god kompetanse på sirkulærøkonomi. Thomas Bjørdal fra Fremtidens Industri med hovedansvar for energiklyngen Renergy, har vært sentral i satsingen på hydrogenproduksjon på Kråkøya, først gjennom pilotprosjektet der MOEN Verft skal bygge en hydrogenarbeidsbåt for Salmonor, og nå gjennom NTEs arbeid for å få lagt et nasjonalt hydrogenknutepunkt til Rørvik. I tillegg er Val FoU med Halvor Mortensen med som samarbeidspartner. Val FoU er et nærøysundbasert selskap som jobber aktivt med forskning- og utvikling i bionæringer både på sjø og land.

Spisskompetanse og lokalkunnskap

– Vi valgte PKOM med samarbeidspartnerne Val FoU og Fremtidens Industri fordi de har en god samlet kompetanse på de områdene som er viktig for at Kråkøya skal bli den klimaparken vi ønsker. Samtidig kjenner de Kråkøya godt fra før, sier strategi- og samfunnssjef i Nærøysund kommune Camilla Vågan.

Det var nettopp kombinasjonen av lokalkunnskap og spisskompetanse som vant fram da PKOM som en av tre gode tilbydere vant Nærøysund kommunes konkurranse om prosjektledelse for utviklingen av 1000 dekar med utbyggingsklart industri- og havneområde på Kråkøya. Det jobbes blant annet med å etablere et hydrogenanlegg som kan produsere miljøvennlig drivstoff til mange av de 35.000 årlige skipspasseringene i Nærøysundet. Overskuddsvarme og oksygen fra hydrogenproduksjonen kan benyttes i annen produksjon på øya, blant annet i et landbasert oppdrettsanlegg som nå konsesjonsbehandles. Det jobbes også konkret med å utvikle fullverdige produkter basert på slam fra oppdrettsanlegg.

Støttet av fylkeskommunen

Prosjektet som nå settes i gang er støttet av Trøndelag fylkeskommune og skal blant annet finne fram til hvordan industriparken på Kråkøya skal eies, driftes og utvikles de neste tiårene i samarbeid med næringslivet.

– Nærøysund kommune eier i dag det meste av øya. Vi ønsker at Kråkøya skal utvikles til en næringspark som oppfyller målene om grønn omstilling i samfunnsplanen, samtidig som vi ønsker en videre vekst i lokalt næringsliv, noe som vil gi nye arbeidsplasser, avslutter strategi- og samfunnssjef Camilla Vågan.

Formannskapet i Nærøysund har oppnevnt en styringsgruppe for prosjektet, som ledes av ordfører Amund Hellesø og hvor også grunneier Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS og Namdalskysten næringsforening deltar.

 

FAKTA: Kråkøya klimapark

  • Kråkøya ligger rett nord for Rørvik sentrum.
  • Vikna kommune har over mange år jobbet målrettet for å utvikle et havne- og industriområde på Kråkøya, et arbeid som nå er videreført av Nærøysund kommune.
  • Nærøysund kommune og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS eier i dag det meste av arealet på øya, og har tilrettelagt for fremtidig utvikling med blant annet vei, vann, fiber og annen infrastruktur.
  • Nord-Trøndelag havn Rørvik IKS etablerte i 2018 Kråkøya kysthavn, som var første tiltak på øya.
  • Totalt er det tilgjengelig rundt 1000 dekar industri- og havneområde på Kråkøya. Nærøysund kommunes mål er at dette skal bli en klimapark der aktører jobber side om side og utnytter restverdier fra hverandres produksjon.
  • Flere aktører har meldt interesse for etablering på øya. Blant annet er det konkrete planer for hydrogenproduksjon som skal brukes til å erstatte fossilt drivstoff både til sjøs og på land. Som følge av dette er det allerede satt i gang et pilotprosjekt hvor den første hydrogendrevne oppdrettsbåten er under utvikling lokalt i Nærøysund. Dette kan bli det første prosjektet av denne typen her i landet og i verden for øvrig.
  • Det jobbes også med en del andre konkrete planer om etablering der sirkulærøkonomitanken er en viktig premiss.
  • PKOM skal i samarbeid med Val FoU (begge hjemmehørende i Nærøysund) samt det trønderske selskapet Fremtidens Industri drive et toårig prosjekt for Nærøysund kommune for å videreutvikle og skape aktivitet på Kråkøya.