Inviterer til dialog om et utvidet og utslippsfritt hurtigbåttilbud

Innovasjonsklyngen får stadig mer oppmerksomhet i mediebildet. InnovArena tilrettelegger det nyskapende samferdselsprosjektet som skal knytte kystregionen tettere sammen. Nå inviteres også innbyggere og næringsliv til å komme med innspill, skriver NT24.

– Her er ingenting bestemt på forhånd. Vi frigjør oss fra alle tidligere fortellinger om hvordan et hurtigbåttilbud skal utformes. Målet er å utvikle morgendagens løsning for mobilitet på sjøen. Det nye tilbudet skal ta opp i seg de konkrete behovene i næringslivet og befolkningen, og skal rigges for å utvikle Namdalskysten for én bo- og arbeidsregion, sier klyngeleder Andrea Nogva til NT24.

Klyngeleder Andrea Nogva.

Trøndelag fylkeskommune leder prosjektet hvor InnovArena har en koordinerende rolle. Prosjektet «utslippsfri metrobåt» fikk på nyåret bevilget 2 millioner kroner fra fylkeskommunen, og fikk i mai ytterligere 6 millioner kroner mer i potten fra Miljødirektoratet gjennom Klimasats-ordningen.

Det nye tilbudet skal være operativt fra 1. februar 2024, når dagens anbudsrunde avsluttes.

LES MER: Legger til rette for et utvidet båttilbud på Namdalskysten

Begrenset tilbud

Namdalskysten betjenes i dag av hurtigbåtsambandet Leka – Rørvik – Namsos. Dagens kollektivtilbud via sjøveien er svært begrenset og et utvidet båttilbud vil få stor betydning i en region preget av store avstander, spredt befolkning og mange pendlere.

– Det handler om hvordan vi kan forflytte arbeidskraft mellom ulike steder, og om å gi næringsaktører beredskap for å sende gods og personell til og fra lokasjoner langs kysten. I bunn og grunn handler det om å utnytte vekstkrafta og dynamikken langs kysten, understeker Nogva.

Gjennomførte kickoff

Prosjektet er delt inn i tre faser:

  • 2020: Idémyldring med bidrag fra næringsliv og befolkning. Avsluttes med workshop i november
  • 2021: Utvikling av nytt transportkonsept
  • 2022: Klargjøring av spesifikasjoner og anbud

Idéfasen ble innledet denne uken under klyngearrangementet InnovLunsj. Her fikk folk og bedrifter på Namdalskysten komme med innspill på hvordan et slikt tilbud bør se ut.

Klynge fylt med tverrfaglig kompetanse

Nærheten til næringsaktører i- og utenfor klyngen er en viktig grunn til at InnovArena har fått en sentral rolle i det nyskapende samferdselsprosjektet. Klyngens mangfoldige verktøykasse er fylt med tverrfaglig kompetanse innen fartøy, regelverk, teknologi, shipping og persontransport.

Folk og bedrifter på kysten har også førstehånds kjennskap om behovene.

Bedre kapasitet og nullutslipp-teknologi gir klimagevinst

Aksen Brønnøysund – Flatanger danner den geografiske rammen for prosjektet. Det utelukkes heller ikke at andre typer fartøyer med ulike kapasiteter og funksjoner kan betjene et slikt tilbud.

Hurtigbåt er en av de aller største kildene til klimagassutslipp målt i passasjerutslipp, og bedre kapasitetsutnyttelsen er viktig for fylkeskommunen. En av modellene man skal se på er å sette inn miljøvennlige feedbåter som kan supplere hurtigbåtruten. Det som er sikkert, er at et utvidet tilbudet vil basere seg på nullutslipp-teknologi.

Les hele saken på NT24.no.